Profesjonalna czystość w każdym domu! – Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Regulamin konkursu ,,Profesjonalna czystość w każdym domu’’ Webber

 §1 Organizacja

1.Organizatorem konkursu ,,Profesjonalna czystość w każdym domu” Webber jest P.H.U. Metrex ul. ks. Jakuba Wujka 9-11 61-581 Poznań o numerze NIP 778-010-94-07, zwana dalej Organizatorem.

2.Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu posta konkursowego opublikowanego na stronie www.facebook.com/webberpolska w dniu 26.09.2016 o godz. 12.00. (zwany dalej Post konkursowy)

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od godz. 12.00 dn. 26.09.2016 do godz. 23:59 dn. 09.10.2016. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na Fanpage’u wskazanym w § 1 pkt. 4 Regulaminu.

7. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia (treść komentarza) w obrębie fanpage’a Webber https://www.facebook.com/webberpolska.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) jest osobą pełnoletnią, lub w przypadku gdy nie jest osobą pełnoletnią zobowiązuje się dostarczyć na adres siedziby Organizatora pisemną zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie do dn. 09.10.2016 włącznie. Niedostarczenie zgody traktowane jest równoznaczne z potwierdzeniem pełnoletności przez Uczestnika.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. polubić fanpage Webber 
https://www.facebook.com/webberpolska

b. dodać  komentarz pod Postem konkursowym, w którym uczestnik napisze dlaczego to właśnie do niego powinnien trafić oczyszczacz powietrza marki Webber

c. zapoznać  się z treścią Regulaminu dostępnego na Fanpagu Webber na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Webber w okresie trwania Konkursu, zarówno zaakceptowanie jego postanowień, jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach konkursowych poprzez wpisanie słowa „TAK” w komentarzu pod Regulaminem na Fanpagu Webber.

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

2. Zgłoszenia z innych kont, w szczególności kont fikcyjnych, nienależących do konkretnej osoby fizycznej (a także innych kont Fanpage), nie będą brane pod uwagę i będą eliminowane z rywalizacji w procesie weryfikacyjnym. Odpowiedzi należy udzielać wyłącznie na fanpage’u https://www.facebook.com/webberpolska pod Postem konkursowym. Odpowiedzi udzielane w inny sposób lub pod innymi postami nie będą brane pod uwagę.

3. Każdy uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia do konkursu.

4. Konkurs przebiega następująco:

a) od 26.09.2016 od godz. 12.00 do 09.10.2016 do godz. 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora na podstawie decyzji uznaniowej,

c) wysyłka nagrody odbędzie się najpóźniej w dniach 13.10.2016 – 14.10.2016.

5. Wyniki konkursu zostaną podane na fanpage’u Organizatora (https://www.facebook.com/webberpolska) najpóźniej w dniu 12.10.2016 po godz.12:00

Zwycięzca zobowiązany jest  do skontaktowania się z Organizatorem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej poprzez Fanpage Webber, nie później niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia wyników, w szczególności w celu przekazania danych i adresu do wysyłki nagrody. Nieskontaktowanie się przez Laureata z Organizatorem w tym czasie oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest  Oczyszczacz powietrza WEBBER Air Purifier, Model produktu: AP9405B.

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez Fanpage.

3. Odbiór Nagrody nastąpi poprzez odebranie przesyłki kurierskiej wysłanej przez Organizatora i na jego koszt.

4. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, z uwzględnieniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.

6. Nagroda powinna zostać odebrana przez Zwycięzcę w terminie doręczenia przesyłki kurierskiej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – konkurs ,,Profesjonalna czystość w każdym domu” Webber w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż 25.10.2016. Reklamacje nadesłane pod tym czasie, nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 15 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.

5. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.; dalej: „Ustawa o Ochronie Danych”).

6. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby Konkursu, jest Organizator.

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, oraz zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolna. Każdy Uczestnik, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych. Każdy Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując swoje pełne imię i nazwisko wraz z oświadczeniem o odwołaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych pisemnie do Organizatora. Złożenie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Fanpage z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.

11. W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników do Fanpage, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań portalu Facebook, braku dostępu Uczestnika do Internetu, itp.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej będą obowiązywać wyłącznie w zakresie bezwzględnie wymaganym przez prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *